HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yayın Hayatına Başlarken

      İslâm dünyasının uzunca bir süreden beri yaşadığı sıkıntılı dönemi aşmasının en önemli yollarından birinin, çekilen sıkıntılara bilimsel anlamda çözüm aramak ve ‘topluma yön veren değerler’in kıymetsiz görülmeye başlandığı dönemlerle bu zaman dilimlerinin öncesi ve sonrası arasındaki ilişkiyi sağlıklı biçimde kurabilmek olduğunda hiç şüphe yoktur. Yaklaşık iki yüzyıla varan ve çağdaşlaşma süreci şeklinde ifade edilen ‘çile dönemi’nde ilim adamlarının gayretleri hep bu noktada yoğunlaşmış, ancak bütün çabalar geçmiş değerlerin İslâm toplumundaki tayin edici rolünü anlamaya çalışmak yerine, içine düşülen durumu bu değerlere bağlama yönünde sarfedilmiş, bu da gün geçtikçe sıkıntıları derinleştirmekten başka işe yaramamıştır.
      Yaşanan bunca tecrübe, meselelerin, gerek krizin kaynağı gerekse krizden etkilenenler açısından daha geniş ve kuşatıcı bir bakış açısıyla, akademik bir zeminde ve uluslararası boyutta ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, tayin edici rolünü ve bu doğrultuda şekillenmiş ayırt edici ilmî niteliklerini çoktan unuttuğumuz, buna bağlı olarak da inşâî yönünü görmek ve takdir etmekten aciz kaldığımız değerlerimizin yeniden keşfi ve bunların ihtiyaçlara göre yorumu kanaatimizce yaşanan düşünce krizini aşmada belirleyici bir rol oynayacaktır.
      İlâhî gücün desteği ile, Câhiliye toplumunu içine düştüğü durumdan kurtarmış ve çok kısa sürede huzurlu bir toplum kurmuş bulunan bu dinin tebliğcisinin ortaya koyduğu örnek tatbikat (sünnet), doğru anlaşılıp yorumlandığı takdirde, benzer durumları yaşamakta olan günümüz inananları için de bir model olma vasfına sahiptir. Ne var ki bu vasıfların tesbiti duygusal, ideolojik, inhisarcı, indirgemeci ve düşmanca yaklaşımlar arasında sıkışmış yöntemlerle mümkün değildir. Dolayısıyla problemler ve bunlarla ilgili yaklaşımlar öncelikle akademik bir zeminde ve bu alanda ehil olan insanlar arasında tartışılmalıdır.
      Bu düşüncelerle yola çıkan Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), sözü edilen örnekliği en doğru biçimiyle ortaya koymanın ve bunu çağdaş dönem açısından anlamlandırmanın zeminini oluşturma ve bu gayeyle İslâm’ın tabiatı gereği sahip bulunduğu inşâî nitelikli değerlerinin zihinlerde yeniden canlanması ve bu bağlamda çağdaşlaşmanın kaybettirdiklerinin tekrar kazanılması için bir platform sağlama gayreti içerisinde bulunacaktır.
      Esasen, özellikle hadis ilimleri sahasındaki ibdâ ve tekmîl ya da ihyâ ve inşâ geleneği ile, anlama ve yorumlama konusunda günümüzde ulaşılmış kazanımlar Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ekibi olarak uzun vadede ulaşmayı hedeflediğimiz ideallerimizi gerçekleştirmede bize cesaret veren en önemli dayanaklarımızdır.
      Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) düşünce ve yaklaşım tarzlarına bakılmaksızın bu heyecanı bizimle paylaşan herkes için bir platform olmaya devam edecektir.
      Saygılarımızla...
     
      İbrahim HATİBOĞLU

2003-1