HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

İkinci Sayımızla Birlikte

      Bir geleneğe dayalı bilgi üretimine yönelik olarak, medeniyetimizin ilmî etütler sahasında yeni açılımlar kazanması ve medeniyetler arası ilişkilerde denge ve karşılıklı anlayış düzeyine erişilmesi sürecine Hadis Tetkikleri Dergisi’nin de bir nebze katkıda bulunması temennisiyle ikinci sayımızı siz okuyucularımıza arz ediyoruz.
      Bir ihtisas platformu anlamında, ulusal ve uluslar arası ilim çevrelerinde bir ilk olma özelliğini sürdüren Hadis Tetkikleri Dergisi’nin, muhtevası ile de beklenen özgünlüğe erişmesi yolunda gayretlerimiz sürmektedir. Elinizdeki nüsha ile, ikinci sayımızı da okuyucularımıza sunarak birinci yayın yılımızı tamamlamış, fiilî tevâtürde hasıl olan toplumsal kopukluğun telâfîsi yolunda küçük de olsa bir adım atmış bulunmaktayız.
      Hadis Tetkikleri Dergisi, salt bir ihtisas dergisi olmaktan ziyade ‘kaygı taşıyan’ ilim ehli kimselerin İslâm toplumlarında ve Batı’da görülen ‘değerler yozlaşması’ ile ‘günübirlik yaşama’ kıskacı arasında sıkışıp kalmış insanlığa ilmî yöntemler aracılığı ile bir ufuk açma, bir çıkış yolu önerme gayesiyle yoluna devam etme arzusundadır. İşaret edilen probleme yönelik söyleyecek sözü olanlar için Hadis Tetkikleri Dergisi bir plâtform olmayı ve muhtelif fikirlerin ilgili kimselere duyurulması yolunda imkânlar sağlamayı sürdürecektir. Bu amaca yönelik olarak, farklı ilim dallarına mensup araştırmacı ve yazarların, inşâî geleneğin teşekkülünde en belirleyici rolü üstlenmiş bulunan hadis ve sünnete dair akademik nitelikteki her türlü katkısını beklediğimizi ifade etmeliyiz.
      İslâm toplumlarında görülen içtimâî anlamdaki isnad/gelenek kopukluğu krizinin tahlîli bağlamında, ilmî nitelikteki çalışmaların ortaya konulmasına vesîle olmak düşüncesiyle bu sayımızdan itibaren uluslar arası ilim dillerinde de makaleler yayımlama sürecine girmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu, Hadis Tetkikleri Dergisi’nin Türkiye dışında da yankı uyandırması anlamına geleceği gibi, bu meyanda yurt içi ve yurt dışından müelliflerin dergimize katkısının beklendiğini, bir başka ifade ile uluslar arası olma düşüncesinin bir iddiadan ibaret olmadığını da somut biçimde ifade etmektedir.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu sayısında okuyucularımıza arz edilen makalelerin de, yeni yorum ve iddialar yanında geleneksel mîrâsın gün yüzüne çıkartılması ve tahlîli bağlamında önemli bir boşluk dolduracağına inanıyoruz. Öte yandan, şarkiyat araştırmaları arasında başlı başına özgün bir iddia içeren çeviri yazımıza ilave olarak, araştırma notları, kitap tanıtımları, uluslar arası sempozyum ve konferans tanıtım yazıları, Doğu’dan ve Batı’dan birer vefeyât yazısı bu sayıda ilginize arz ettiğimiz içeriğimizdir. Temennimiz o ki, gelecek sayılarımız nicelik ve nitelik olarak sizlerin ilgisiyle daha da gelişecektir.
      İkinci sayımızı sizlere sunarken özellikle hadis/sünnet ilimleri bağlamında yeniden hayatiyet kazandırmayı hedeflediğimiz ‘ihy⒠ve ‘inşâ’ geleneği ile, günümüzde ulaşılmış ‘anlama’ ve ‘yorumlama’ konusundaki kazanımların birleşmesinden doğan ışık, katkıda bulunan bütün fertleriyle birlikte, kendilerine şükran duyduğumuz Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ekibinin yolunu aydınlatmaya, her türlü sıkıntının aşılmasında bizleri yüreklendirmeye devam edecektir.
      Nice yeni yayın yıllarında ve nice yeni sayılarda buluşmak üzere...
      Saygılarımızla...
     
      İbrahim HATİBOĞLU

2003-2