HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Mehmet EFENDİOĞLU / Hâlid b. Velîd’e Yönelik Tenkitlerin Mâhiyeti Üzerine

Özet: Kur’an ve Hz. Peygamber tarafından övülen, hata ve yanlış işleri çok defa âyet ve hadisle düzeltilen ve bizzat Resûl-i Ekrem’in eğitiminden geçen ashâbın ümmet arasında bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Onlar faziletleri Kur’an ve Sünnet’le tescil edilmiş bir nesildir. Bundan dolayı muhaddisler başta olmak üzere Ehl-i sünnet âlimlerince adâlet sahibi bir tabaka olarak değer-lendirilmişlerdir. Ancak onların bu özelliklere sahip bulunmaları mâsum oldukları ve günah işlemedikleri anlamına gelmez. Aralarında zaman zaman hata eden ve günah işleyenler olmuş, fakat işledikleri hata ve günahlarından dolayı pişman olup tövbe etmişlerdir. Hal böyle iken genelde önyarglı bazı şahısların ve fırkaların aslı bulunmayan birtakım rivayetler ile dedikodu ve iftiralara dayanan çeşitli haberlerden hareketle bazen bütün ashâbı, bazen da sahâbeden bazı şahısları haksız yere eleştirdikleri, hatta tekfir ettikleri görülmektedir. Bu çalışmada hayatında büyük başarılara imza atan, İslâm’ın yayılmasında önemli katkısı bulunan ve Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olan, ancak bazı icraatları sebebiyle eleştirilen bir sahâbî olarak Hâlid b. Velîd üzerinde durulacaktır. Konu ele alınırken önce Hâlid b. Velîd’in hayatı, kişiliği ve değeri hakkında etraflı bilgi verilmiş, daha sonra onun kişiliğine gölge düşürmesi ihtimali bulunan iddia ve eleştiriler üzerinde durularak onun artı ve eksilerini birlikte gösterme amacı güdülmüş-tür.

Atıf: Mehmet EFENDİOĞLU, “Hâlid b. Velîd’e Yönelik Tenkitlerin Mahiyeti Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), II/1, 2004, s. 51-79.

Anahtar sözcükler: Hâlid b. Velîd, Ömer b. Hattâb, Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Benû Cezîme, Mâ-lik b. Nüveyre, fetih, sahâbî.

2004-1  
2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1