HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

İkinci Yayın Yılına Girerken

      Dergimizin yayın hayatına başlamasının ikinci yılında, üçüncü sayımızla yeniden huzurlarınızdayız. Bu sayımızla da, bir geleneğe dayalı bilgi üretme hedefine yönelik olarak, çıktığımız yolda medeniyet içi ve medeniyetler arası iletişim köprülerini kurmada bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte Hadis Tetkikleri Dergisi, yurt içinde hadis mütehassıslarıyla sağlam ilişkiler tesis etme yolunda çok büyük mesafeler kat ettiği gibi, Arap dünyası, Hint alt kıtası ve Avrupa’da da kalıcı ilişkilerin tesisinde önemli adımlar atmış bulunuyor. Yayın kurulu üyeleri ve yurt dışı temsilcilerimizin bu bölgelerde yaptığı ilmî seyahatler vesilesi ile, dergimiz büyük ilgi toplamakla kalmamış, aynı zamanda yazı akışında da önemli gelişmeler olmuştur.
      Akademik hadis araştırmalarının çoğaltılıp, seviyesinin yükseltilmesi uğrunda bir okul olma niyetiyle yola çıkan Hadis Tetkikleri Dergisi bu amaca uygun olarak her sayısında yeni yazarlar ve genç akademisyenlerle karşınıza çıkmaktadır. Aynı düşünce ile, yayın çeşitliliğimizi sürdürmeye devam etme kararlılığında olduğumuzu ifade etmeliyiz. Ancak bu süreçte yazarlarımızdan isteğimiz, dergimizin sonunda yayın ilkeleri ve yazarlara not kısmında ifade edilen şartlara riayet eden çalışmalar göndermeleri ve ayrıca, yayımlanmak üzere gönderilen yazılarını, derginin ilgili bölümünün formatına uygun biçimde hazırlamalarıdır. Öncelikli olarak, yeterli hadis mütehassısı ihtiyacını görecek nisbette müellif kadrosuna erişildikten sonra, hadis ilminin muhtelif meselelerine yönelik özel sayılar hazırlamak da mümkün hale gelecektir. Ancak bu sürece girinceye kadar, aynı sayı içerisinde farklı konulara dair makaleleri yayınlamayı sürdüreceğiz.
      Hadis Tetkikleri Dergisi, hadis ve sünnete ilgi duyan uzmanlar birlikteliğinin ortak bir zemini olarak, akademik anlamda problem teşkil eden her konuya dair nitelikli çabaları teşvik etmeyi bir borç bilmektedir. Bu anlamda, farklı ilim dallarına mensup araştırmacı ve yazarların da, hadis ve sünnete dair akademik nitelikteki her türlü katkısını beklediğimizi ifade etmeliyiz.
      Yüz akıyla huzurlarınıza çıktığımız üçüncü sayımızda da, kaygılarımızı umut ışığı ile aydınlatan nitelikli yazıları sizlere arz ediyoruz. Bu sayımızla birlikte ilk defa İngilizce bir makale ile de Hadis Tetkikleri Dergisi uluslararası okuyucu ve akademisyenlerin ilgisine sunulmuş oldu. Bundan sonra da, bu tür makaleler yayımlanmaya devam edecektir.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu sayısında gerek toplumun gerekse akademisyenlerin ilgisini çekeceğini umduğumuz ehl-i tasavvufun hadisleri tespitte dikkate aldıkları ölçüler ve halk arasında yaygın biçimde hadis olduğu şeklinde bir kanaatin hakim olduğu ‘Ümmetimin ihtilâfı rahmettir’ sözünün sıhhati konusunda iki makale bulunmaktadır. Bunların yanında, sahâbeye yönelik tenkitler çerçevesinde, kendisinin de tartışmaya konu edildiği Hâlid b. Velîd’e dair de bir tetkik yer almaktadır. Yine bu sayımızda bulunan isnadın sosyal ve edebî yapısı adlı İngilizce makale ile İslâm’ın ilk devirlerinde vasiyetler konulu çeviri ile rical tenkit sistemine dair çalışma ise, klâsik hadis ilminin değeri konusunda Batı’da ortaya çıkan derin tartışmaların önemli köşe taşlarını oluşturmakta ve önceki sayılarımızdaki aynı tartışmalara dair makalelerle bir bütünlük arz etmektedir.
      İnternette rihle konusundaki makalemiz ise, modern imkânlardan istifade ederek hadis ilmine ve hadislere kolay erişimin yollarını göstermesi hasebiyle son derece önemlidir. Kitâbiyât bölümümüz de, muhtelif dillerde yazılmış akademik nitelikli değişik eserleri tetkike konu edinmesiyle, sizlerin hayli dikkatini çekecektir. Yayın periyodumuz içerisinde gerçekleştirilen iki sempozyum ve Hint alt kıtasından iki merhum muhaddisin, icazetli talebeleri tarafından yazılmış vefeyât yazıları da yine bu sayımızda sizlerin bilgisine arz ettiğimiz ve ilgi çekeceğini umduğumuz çalışmalardır.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin makalelerden oluşan birinci bölümü kadar, zengin bir muhteva ile çıkması konusunda hassasiyet gösterdiğimiz ikinci bölümünün daha muhtevalı hale gelmesi, elbette okuyucularımızın aktif bir şekilde desteği ile mümkündür. Değerlendirilmesi istenen hadise dair yeni akademik neşriyâtın tarafımıza gönderilmesi veya bilgilendirilmemiz bu desteğin en somut şeklini teşkil etmektedir.
      Hadisin gerek ilim gerekse yaşantı olarak yeniden canlanışını ve hayata aksedişini, günümüzün kazanımları ile yoğurarak sağlama ve geleceğe umutla bakma arzusu bize heyecan veren itici güçtür. Bu güç Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ekibinin yolunu aydınlatmaya, her türlü sıkıntının aşılmasında bizleri yüreklendirmeye devam edecektir.
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2004-1