HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yeni Bir Sayı, Aydınlık Bir Ufuk...

      Nebevî geleneğin inkişâfına yönelik bilimsel çabaların ekseni olma yolunda önemli bir merhaleyi geride bırakan Hadis Tetkikleri Dergisi’ni yeni bir sayısıyla tekrar tetkiklerinize arzetmenin mutluluğuyla söze başlıyoruz.
      Zaman ilerledikçe, İslâm medeniyetinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden hadis öğrenim ve öğretim geleneğinin derinliğini ve enginliğini farkediyor, daha fazla çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Ayrıca çalışmalarımızı, duygusallığa kapılma ve cehalet tehlikesinden uzak bir şekilde, hem akademisyenler olarak kendimizi, hem de esasen hizmet götürme yükümlülüğümüz bulunan geniş kitleleri daha fazla düşünerek sürdürmemiz gerektiğini idrak ediyoruz.
      Akademik kaygıların göz ardı edildiği günübirlik, aceleci ve yanlı yaklaşımlar, kısa vadede çözüm üretiyor ve ihtiyaçlara cevap veriyor gibi görünse de, kucaklaşması gereken medeniyetlerin birbirini yok etmeye çalıştığı günümüzde, uzun soluklu olma vasfını kazanamazlar. Bu gerçekten hareketle Hadis Tetkikleri Dergisi Türkiye’nin akademik birikimini bu istikâmete çevirme çabası içindedir ve aynı çabayı sürdürmeye devam edecektir.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nde yayımlanacak yazılarda hadis alanı içindeki dengeyi gözetmeye çalıştığımız gibi, ilimler arası ilişkileri de dikkate alan bir yayın dengesi sağlamaya çalışıyoruz. Hadis çalışmalarının merkezinde metinlerin yer alması dolayısıyla, her sayıda bir hadisi incelemeyi esas alan türde makalelere mutlaka yer vermeye çalışıyoruz. Bir yandan buna dikkat ederken, diğer yandan da tek hadis üzerine yapılan çalışmaların mukayesesine imkân sağlaması açısından şarkiyatçılarca yapılmış benzeri araştırmalara da yer vermeye özen gösteriyoruz.
      Tarih ile hadis ilimleri arasındaki ilişkiye mühim bir yer ayırdığımız bu sayımızda, söz konusu iki ilim dalını rivayet metodolojileri açısından inceleyen bir araştırma ile erken dönem tarih literatüründe ortaya çıkan birbirine zıt iki Meryem tasviri üzerine yapılmış bazı tesbitlere yer verilen Almanca bir makale yer almaktadır. Bu sayımızdaki diğer bir çalışma da özellikle vâizler tarafından sıkça dile getirilen Sa‘lebe hadisi üzerinedir. Makaleler bölümünde son olarak Osmanlı toplumunda süregelen iki farklı ilim geleneğinin birbirini algılayışını tahrîc vesîlesiyle anlamamıza imkân sağlayan bir makaleye yer verilmiştir. Bu sayımızda dikkatlerinize sunulan çeviri makale ise, hadislerin menşei tartışması açısından hayli önemli olmasına ve erken bir dönemde yazılmasına rağmen Fransızca olması dolayısıyla, dikkatleri fazla üzerine çekememiş mühim bir tek hadis incelemesine dairdir.
      Ayrıca bu sayımızda, bilgisayar yardımıyla hadis bulmak için sıkça istifade edilen el-Mektebetü’l-elfiyye adlı hadis CD’sinin ihtiva ettiği eserlerin listesi ile şarkiyatçılık ve misyonerliğe dair mühim bir araştırmanın tahlili de yer almaktadır. Mülâkat bölümümüzde ise, uzunca bir zamandan beri sohbetini hasretle beklediğimiz bir üstadımızın, M. Yaşar Kandemir Beyin hadis arka plânı ve akademik tecrübelerinden bizim aynamıza yansıttıklarını sizlere arz ettik. Yine bu sayımızda hadise dair dört yeni eser ile bir sempozyum tanıtımı da okuyucularımızın dikkatlerine sunuldu. Vefeyât bölümünde meşhur muhakkiklerden Abdülkadir el-Arnaût’un hayatına yer verildi.
      Dergimizin bu sayısından itibaren, her yılın son sayısında o yıla ait iki sayıda yer alan çalışmalar ‘Cilt İçeriği/Contents of the Volume’ başlığı altında toplu halde okuyucularımızın istifadesine sunulacaktır. Ayrıca her on sayının ardından söz konusu süreçte Hadis Tetkikleri Dergisi’nde yayımlanan bütün yazıların bir indeksi de hazırlanacaktır.
      İkinci yılımızı tamamlarken gerek çalışmalarını bizlere göndermek suretiyle Hadis Tetkikleri Dergisi’ne varlık kazandıran müelliflerimize, gerekse gelen yazıların daha problemsiz bir biçimde siz okuyucularımıza ulaşmasına katkı sağlayan yayın ve teknik ekibimize huzurlarınızda en içten şükranlarımı arzediyorum...
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2004-2