Journal Of Hadith Studies Journal Of Hadith Studies
   
The Main Page
Principles of Contribution
About Us
Issues
Agents

Türkçe / Turkish
 
 

Year: 2004 Volume: II Issue: 2


Contents

Editorial
2004-2
Articles
- Ayhan TEKiNES, Hadith and History: A Methodological Comparison
- Nimetullah AKIN, Historical Portrait of Mary in Early Literature of Islamic History
- Kadir PAKSOY, Critical Analysis of the Sa‘laba Hadith (Story) in Sanad and Matn
- Ahmed ÜRKMEZ, Takhrij: As a Means of Opposition

Translation
- J. H. KRAMERS, Maniheist Egilimli Bir Hadis: Âkiletü’l-hadir/A Tradition of Manichaean Tendency (Çev. Fatma KIZIL)

Review Articles
- Siddik KORKMAZ, el-Mektebü’l-Elfiyye CD’sinin içerdigi Eserler, Künyeleri ve Müelliflerinin Ölüm Tarihlerine Göre isim Listesi
- ismail ALBAYRAK, Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân: Bati Etkisinde Hint Kur’ân Arastirmalari Adli Eser Üzerine Bazi Mülâhazalar

Article Reviews
- Abdullah AYDINLI, “icâzet” Hakkindaki Bir Makalenin icâzeti

Interview
- Rasit KÜÇÜK, Prof. Dr. M. Yasar Kandemir ile ilmî Hayati, Türkiye’de Akademik Hadisçiligin Geçmisi ve Gelecegi Üzerine

Symposium-Conference
- Uluslararasi ‘Klâsigi Yeniden Düsünmek’ Sempozyumu, istanbul/TÜRKiYE (Haz. Erdinç AHATLI)

Book Reviews
- Seyit Avci, Sûfilerin Hadis Anlayisi (Bursevî Örnegi) (Haz. Sule COSKUN)
- Haldûn el-Ahdeb, Zevâidu Târîhi Bagdâd ‘ale’l-Kütübi’s-sitte (Haz. Namiq ABUZEROV)
- Selçuk Coskun, Hadis Degerlendirmelerinde Bütünlük (Haz. Abdulvahap ÖZSOY)
- Ali Kuzudisli, Fazlurrahman ile Sünnet Tartismalari (Haz. Ümmühan ÖZÇELTiKÇi)

Obituary
- Abdülkadir el-Arnaût (1350–14 Sevval 1425/1929–26 Kasim 2004) (Haz. ibrahim HATiBOGLU)

News on Hadith
- el-Câmi‘u’l-kebîr li-Kütübi’t-türâsi’l-islâmî ve’l-‘Arabî, Seriketü’t-Türâs, AMMAN

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1