HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yıl: 2004 Cilt: II Sayı: 2


İçindekiler

Editörden
2004-2
Makaleler
- Ayhan TEKİNEŞ, Hadis ve Tarih: Metodolojik bir Karşılaştırma
- Nimetullah AKIN, Erken Dönem Tarih Literatüründe Hz. Meryem’in Tarihsel Tasavvuru
- Kadir PAKSOY, Sa‘lebe Hadisinin Sened ve Metin Açısından Tenkidi
- Ahmed ÜRKMEZ, Bir Muhalefet Aracı Olarak Tahrîc

Tercüme
- J. H. KRAMERS, Maniheist Eğilimli Bir Hadis: Âkiletü’l-hadir/A Tradition of Manichaean Tendency (Çev. Fatma KIZIL)

Araştırma Notları
- Sıddık KORKMAZ, el-Mektebü’l-Elfiyye CD’sinin İçerdiği Eserler, Künyeleri ve Müelliflerinin Ölüm Tarihlerine Göre İsim Listesi
- İsmail ALBAYRAK, Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân: Batı Etkisinde Hint Kur’ân Araştırmaları Adlı Eser Üzerine Bazı Mülâhazalar

Makale Tahlîli
- Abdullah AYDINLI, “İcâzet” Hakkındaki Bir Makalenin İcâzeti

Mülâkât
- Raşit KÜÇÜK, Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir ile İlmî Hayatı, Türkiye’de Akademik Hadisçiliğin Geçmişi ve Geleceği Üzerine

Sempozyum-Konferans
- Uluslararası ‘Klâsiği Yeniden Düşünmek’ Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE (Haz. Erdinç AHATLI)

Kitap Tanıtımı
- Seyit Avcı, Sûfilerin Hadis Anlayışı (Bursevî Örneği) (Haz. Şule COŞKUN)
- Haldûn el-Ahdeb, Zevâidu Târîhi Bagdâd ‘ale’l-Kütübi’s-sitte (Haz. Namiq ABUZEROV)
- Selçuk Coşkun, Hadis Değerlendirmelerinde Bütünlük (Haz. Abdulvahap ÖZSOY)
- Ali Kuzudişli, Fazlurrahman ile Sünnet Tartışmaları (Haz. Ümmühan ÖZÇELTİKÇİ)

Vefeyât
- Abdülkadir el-Arnaût (1350–14 Şevval 1425/1929–26 Kasım 2004) (Haz. İbrahim HATİBOĞLU)

Hadis Dünyasından Haberler
- el-Câmi‘u’l-kebîr li-Kütübi’t-türâsi’l-İslâmî ve’l-‘Arabî, Şeriketü’t-Türâs, AMMAN

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1