HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Akademik Dergiciliğin Köşe Taşları...

      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin yeni bir yılında, yeni bir sayıyla yine huzurlarınıza çıktık. Bu sayımızla da Türkiye’nin akademik birikimini siz okuyucularımıza ve ilgili ilim çevrelerine arz etmeye devam ediyoruz. Çıkardığımız her yeni sayı, akademik hayatta yer alma çabamızı meşrulaştıran birer adım olarak tarihe geçmekte; bu da geçmişe dönük olarak gelenekselleşmemize, geleceğe yönelik olarak da umut ve tasavvurlarımızın genişlemesine vesile teşkil etmektedir.
      Uluslararası açılımlarımızın ve akademik taleplerin bir neticesi olarak Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) geçmişe oranla daha fazla ilgi görmekte, daha yoğun bir yazı akışı ile karşılaşmakdır. Bu süreçte, ısrarla savunduğumuz akademik ciddiyeti tavizsiz koruma düşüncesine paralel bir şekilde, meslektaşlarımızdan da büyük ilgi görmemiz bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Her yeni sayımızda ifade ettiğimiz üzere, yayın sürecinin muhtelif basamaklarındaki yazışmalarımız sırasında yazarlarımızın, çalışmalarıyla ilgili yakın alâkalarını ve samimi çabalarını da ayrıca şükranla anmamız gerekir.
      Siz meslektaşlarımızın da takip ettiği üzere Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ekibi uluslararası ilişkiler konusuna büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Batı’daki meşhur ilim merkezi ve kütüphaneler olduğu kadar Arap dünyasında da dergimizin ilgili ilim çevrelerine ulaşması ve onların da dergimize katkısı sağlanmaktadır. Muhtelif ilim çevreleriyle irtibatlı ilim ve hadis ehli dostlarımızın uluslararası açılım konusundaki katkılarına açık olduğumuzu bildiriyor, bu bilinci bizimle paylaşanlara da ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz.
      Bu bağlamda, yazarlarımızdan istirhamımız, muhteva itibariyle ülkemizin akademik seviyesini gösterecek içerikteki makalelerini öncelikle Türkçe olarak dergimize göndermeleridir. Yayın ve hakem kurulunun onayından geçtikten ve yabancı dilde yayımlanması uygun görüldükten sonra, uzman bir kimseye müelliflerince tercüme ettirilerek bu makalelerin yayımlanması mümkün olacaktır. Yine, makale özetlerinin de ulusal akademik birikimin yurt dışına taşıyıcıları olduğu bilinciyle hazırlanıp, ehil kimselere tercüme ettirilmesi bu süreçte büyük önem arz etmektedir.
      Hadis Tetkikleri Dergisi’nin bu sayısını da kaliteli ve zengin bir muhteva sunmaya çalıştık. HTD’nin makaleler bölümünde ilk olarak Modern tartışmalar bağlamında Mevâlîler ve hadis rivayetindeki yerlerine ve tarih boyunca tartışmaların merkezi olmuş Ortadoğu’nun kalbi Fırat nehri hazinelerine dair hadisleri değerlendiren iki makaleye yer verdik. Bu sayımızın Batı dilinde yayımlanan makalesi erken devir muhaddislerinden Abdürrezzâk b. Hemmâm’ın Şî‘îliği tartışmaları üzerine. Makaleler arasında yer alan diğer iki çalışma ise Hz. Peygamber’in evren tasavvuru ile Hanefîlerin Kur’an ve Sünnet bütünlüğünü sistematik olarak nasıl yorumladıklarına dairdir.
      Dergimizin ikinci kısmı da ilgi çekeceğini umduğumuz bir muhtevaya sahip. Özellikle Avrupa’da zuhûr eden Hz. Peygamber etrafındaki gelişmelere bir cevap ve Kutlu Doğum etkinliklerine bir katkı olmak üzere Seyyid Hüseyin Nasr’ın Sünnet eve Hadis’e dair bir yazısını çevirmeyi uygun bulduk. Yine, ilim dünyasında fazla sesleri duyulmayan Zeydiyye’nin önemli temsilcileriyle yapılmış bir mülâkât da sayımızı zenginleştiren bir katkıdır. Ayrıca sünnetin olduğu gibi taşınması kaygısıyla telif edilen hadis kitaplarını ‘anlama’ya katkı sağlaması düşüncesiyle felsefî içerikli bir tahlil ile el-Mektebetü’l-elfiyye’nin muhtevasına dair daha önce yayımladığımız listeye, CD’nin 3.0 versiyonuna dair bir zeyli de bu sayımızda bulabileceksiniz. Yine, Dubai’de düzenlenen ‘Çağdaş dönem Hadis Eleştirileri’ne ve Bursa’da düzenlenen ‘Muhammed Hamîdullah’a dair iki önemli sempozyum tebliğlerinin genişçe tanıtıldığı iki yazı da bu sayımızda yer aldı. Vefeyât bölümümüzde ise hadis câmiası olarak kısa süre içinde yaşadığımız ikinci acı kayıp Ali Yardım hocamız ve Suriye’nin meşhur âlimlerinden Abdullah Sirâcüddîn hoca efendi hakkında bilgi verdik. Son olarak bu sayımızda, örnek bir araştırma kurumu Cum‘a el-Mâcid Kültür ve Miras Merkezi (Juma al Majid Culture and Heritage Cender) hakkındaki kısa bir haber yazı ile sayımızı tamamladık.
      Daha yoğun bir muhteva ve daha kuşatıcı bir alan zenginliğine erişme uğruna; meslektaş ve okuyucularımızın akademik birikimlerini paylaşma hususundaki arzumuzu bir kez daha tekrarlayarak, desteklerini beklediğimizi ifade etmeliyiz.
      Bir sonraki sayımızla ve aynı doyurucu içerikle birlikte olmak dileğiyle...
     
      Saygılarımızla...
      İbrahim HATİBOĞLU

2006-1