HTD: Hadis Tetkikleri Dergisi Hadis Tetkikleri Dergisi
   
Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Hakkımızda
Sayılar
Temsilciler
Kitaplar

English
 
 

Yıl: 2006 Cilt: IV Sayı: 2


İçindekiler

Editörden
2006-2
Makaleler
- Mehmet ÖZŞENEL, Fıkıh, Mezhep ve Sünnet (Hanefî Fıkıh Teorisinde Peygamberin Otoritesi) Hakkında Bazı Mülâhazalar
- İbrahim HATİBOĞLU, Batılı Hadis Tenkidi Düşüncesinin Türkiye’ye İntikali: Akademik Hadisçiliğin Geçmişi ve Geleceği Üzerine
- İshak Emin AKTEPE, İmâm Şâfiî’nin Hadisler Arasında Görülen Çelişkilere Bakışı
- Aynur URALER, Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler
- Bünyamin ERUL, Tataristan-Kazan Kütüphanelerindeki Hadise Dair Elyazmaları Üzerine
- Mehmet Sait TOPRAK, Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayatı ve Eserleri

Tercüme
- Wael b. HALLÂQ, Nebevî Hadislerin Güvenilirliği: Sahte Bir Problem/The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem (Çev. Rahile KIZILKAYA)

Araştırma Notları
- Muhammed Sâdık Hâmidî, Hadis İlminde Tashîf, Zabt ve İlgili Eserler Üzerine

Mülâkât
- İbrahim HATİBOĞLU, Prof. Dr. Jan Just WITKAM ile İlmî Hayatı, Çalışmaları ve Şarkiyat Geleneğine Bakışı Üzerine

Sempozyum-Konferans
- Hollanda’da Hadis ve Sünnet Rüzgârları: Sünneti İhyâ Günleri, 12–14 Mayıs 2006, Bossen/HOLLANDA (Haz. Fatih OKUMUŞ)
- V. Hadis Meclisi: “Toplumsal Hayatta Hadis” (Prof. Dr. Ali Yardım’a İthaf), 22–23 Temmuz 2006, Gerede/BOLU (Haz. Suat KOCA)

Kitap Tanıtımı
- Ahmet Yıldırım, Din Dünyevîleşme ve Zühd (Haz. Yusuf AÇIKEL)
- Nihat Yatkın, Günahla İlgili Bir Hadisin Tahlîli (Siz Günah İşlemeseydiniz Allah Günah İşleyen Bir Toplum Yaratırdı …), (Haz. Abdulvahap ÖZSOY)
- Salih Karacabey, Hz. Peygamber’de Nebevî ve Beşerî Bilgi, (Haz. Ayşenur SOYLU)
- Ali Pekcan (çev.), İmam A‘zam Ebû Hanîfe Müsned’i -Haskefî Rivâyeti-, (Haz. Murat ŞİMŞEK)

Vefeyât
- Martin LINGS (Ebû Bekr Sirâcuddîn el-Alevî ed-Darkavî) (24 Ocak 1909–12 Mayıs 2005), (Haz. Fatma KIZIL)

Hadis Dünyasından Haberler
- İslâmî Yazmalar Birliği’nin (The Islamic Manuscript Association -TIMA-) Kuruluşu Gerçekleşti

Kitaplar-Tezler

2003-1
2003,I,1
2003-2
2003,I,2
2004-1
2004,II,1
2004-2
2004,II,2
2005-1
2005,III,1
2005-2
2005,III,2
2006-1
2006,IV,1
2006-2
2006,IV,2
2007-1
2007,I,1