İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Dergiciliğimizde İkinci Beş Yıla Girerken ... 56

Makaleler/Articles/

Salahattin POLAT, Çok Anlamlı, Çok Boyutlu ve Disiplinlerarası Bir Kavram: Metin Tenkidi/A Multi-Meaning, Multidimensional and Multidisciplinary Term: Textual Criticism 728

Seluk COŞKUN, On the Use of Fitrah as a Measure in Determining Whether a Narrated Hadīth Belongs to the Prophet Muhammad/Bir Hadisin Hz. Peygambere Ait Olup Olmadığını Belirlemede Fıtrat Kriterinin Kullanımı Üzerine 2946

Nimetullah AKIN, Hadislerin Yazılı Kaydı ve Literatr Esaslı Bir Disiplin Olma Sreci: A. Sprenger, I. Goldziher ve G. Schoelerin Yaklaşımları/Record of Hadīth and the Process in the Path Leading to a Literary Discipline: The Approaches of A. Sprenger, I. Goldziher, G. Schoeler 4770

Bekir KUZUDİŞLİ, Bölgelere Göre Men Kezebe Aleyye Hadisinin Rivayet Seyri/The Transmission Progress of Man Kazhaba alayya Hadith
According to Its Regions
71110

İshak Emin AKTEPE, İmam Şfinin Ehl-i Kelm ve Mliklere Karşı Hadis Savunusu/The Hadīth Defense of Imām Shāfiī against
Ahl al-Kalām and Mālikīs
111133

Tercme/Translation/

Gregor SCHOELER, Sözl Tora ve Hadis: Rivyet, Yazım Yasağı, Redaksiyon/Mndliche Thora und Hadit: Überlieferung, Schreibverbot, Redaktion
(Çev. Hseyin AKGÜN) 135173

Araştırma Notları/Review Articles/

ULUDAĞ, Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu Üzerine 175188

Makale Tahlli/Article Reviews/

Yusuf SUİÇMEZ, Ref Problemi Etrafında Tartışmalar 189198

Mlkt/Interview/

Abdullah AYDINLI, Prof. Dr. Ahmed b. Mabed ile Hayatı, Hadisiliği
ve Çalışmaları Üzerine
199216

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

Uluslararası Dzceli M. Zhid Kevser Sempozyumu, 2425 Kasım 2007,
Gölyaka, DÜZCE
(Haz. Nesrin ÜNLÜ) 217225

Uluslararası Sleyman Çelebi ve Mevlid -Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri- Sempozyumu 1819 Ekim 2007 Osmangazi, BURSA (Haz. Kadir KAN) 227234

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Bilal Aybakan, İmam Şfi ve Fıkıh Dşncesinin Mezhepleşmesi,
(Haz. İshak Emin AKTEPE) 235238

Vefeyt/Obituary/

Eb Abdurrahmn Mukbil b. Hd el-Vdi (ö. 29 Rabi'ulhir 1422/
21 Temmuz 2001)
, (Haz. Rukiye ÇALIŞKAN) 239242

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Hadis-Sret Araştırmaları ve Hadis ve Srete Hizmet Onur Ödlleri
Sahiplerini Buldu
243

Londrada Ulusal Sret Konferansı Dzenlendi 245

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/
247248

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
249250