İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Akademik Hadis Dergiciliğimizin Seyri 56

Makaleler/Articles/

Erdin AHATLI, Cumhuriyet Dönemi Trke Hadis Şerhlerine Dair Bazı Mlhazalar -Eb Dvd, İbn Mce ve Drim Şerhleri Üzerine Bir Analiz-/
A Glance at the Commentaries of the Hadīth at the Period of Turkish Republic
-An Analyses with Special Reference to the Commentaries on Abu Dāvūd,
Ibn Māceh and Dārimī-
730

Fatma KIZIL, Fazlur Rahmans Understanding of the Sunnah/hadīth -A Comparison with Joseph Schachts Views on the Subject-/Fazlur Rahmanın Snnet/Hadis Anlayışı -Joseph Schachtın Yaklaşımıyla bir Mukayese- 3145

Bekir KUZUDİŞLİ, Siyasetin Kurucusu Olarak Hadis Adlı Kitap Üzerine:
Bir Yöntem Analizi/On the Book Entitled Hadīh as a Founder of Politics:
A Method Analysis
4780

Mahmoud Ahmad Rasheed, /al-Imām
al-Dhahabīs Methodology in Dealing with the Aqrān Criticism
81100

Sabri ÇAP, Hadis Uslnde Rivyetlerin Kaynağının Tespiti Meselesi/
The Problem of Establishing the Sources of the Narrations in the Classical
Hadith Methodology
101130

Tercme/Translation/

Gregor SCHOELER, Erken Dönem İslmda Bilimlerin Yazılı veya Sözl Rivyeti Meselesi/Die Frage der Schriftlichen oder mndlichen Überlieferung der Wissenschaften im frhen Islam (Çev. Bekir EZER) 131156

Araştırma Notları/Review Articles/

Halil İbrahim KUTLAY, Diyanet İşleri Başkanlığının Kırk Hadis Kartelası Üzerine Bazı Mlhazalar 157170

Makale Tahlli/Article Reviews/

Muhammed Enes TOPGÜL, Hadislerde Metin ve Muhteva Tahllinin Tarih Boyutu Adlı Makale Üzerine 171174

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, Tahsin Görgn İle İlm Hayatı ve Zihn Arka Plnı Üzerine 175198

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

VII. Hadis Meclisi, Modern Dönem Hadis Yorumu, 1920 Temmuz 2008, Gerede/BOLU (Haz. Suat KOCA) 199203

Allahın Emri Peygamberin Kavli Konferansı, İsmet Özel, UÜ İlhiyat Fakltesi, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, 30 Mart 2008, Nilfer, BURSA
(Haz. Feyza IŞIK)
205208

Yerli Oryantalizm Konferansı; Hilmi Yavuz; İSAM Konferans Salonu;
25 Şubat 2008, Üskdar, İSTANBUL (Haz. Ayşegl METE)
209212

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Nevzat Tartı, Hadisilerin Zaman/Tarih Tasavvuru, (Haz. Arif ULU) 213217

Arif Ulu, Tbinun Snnet Anlayışı (Doktora Tezi),
(Haz. Abdulvahap ÖZSOY)
219222

Vefeyt/Obituary/

Majid Khadduri (27 Eyll 190925 Ocak 2007), (Haz. Rahile YILMAZ) 223227

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Farklı Renklerin Buluşma Noktası: el-Mehabbe Ödlleri 229231

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/
233234

VI. Cilt Fihristi/Content for Vol. VI/
235238

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
239240