İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Akademik Dergicilikte Heyecan Tazeliği... 56

Makaleler/Articles/

Sleyman DOĞANAY, Üslp ve Edeb Terkbinden Hareketle Hadis Tenkdi/
Analysis of Hadīth in Terms of Components of Texts and the Sources of Their Components 728

Halis AYDEMİR, Isnad Models in the System of Transmission of Hadith and Their Evaluation According to the Probability of Narrations Theory/Hadis Rivyet Sisteminde İsnad Modelleri ve Rivyetlerin Olasılığı Kuramı Kapsamında Değerlendirilmesi 2954

Arif ULU, Cerh ve Tadl Aısından İmm fil-Hads ve İmm fis-Snne Tabirleri/The Phrases of Imām fī al-Hadīth and Imām fī al-sunna in terms of
Carh and Tadīl
5586

Zişan TURCAN, Ünc Asır Hadis Musanneftı Üzerine eş-Şfinin Etkisi/
The Influence of Imām al-Shāfiī on the Hadīth Collections of
the Third/Ninth
Century 87100

Ahmet Tahir DAYHAN, Kuveyt Üniversitesinde Hazırlanan Hadis Tezleri Üzerine/On the Theses of Hadīth Prepared at Kuwait University 101120

Tercme/Translation/

G. H. A. JUYNBOLL, Erken Dönem Hads Literatrnden Hareketle İlk Fukah Hakkında Bazı Mlhazalar/Some Notes on Islams First fuqahā΄ Distilled from Early Ĥadīŝ (Çev. Rahile YILMAZ) 121144

Araştırma Notları/Review Articles/

Halil İbrahim KUTLAY, Hadis Tahrcine Esas Teşkil Etmesi Yönyle CDlerin İlm Değeri: Mevsatl-Hadsiş-Şerf Örneği 145162

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, Tahsin Görgn İle Yeniliki İslm Dşncesi, Hadis ve Hayat Üzerine 163188

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

Sret: Nebev Mesajın Evrenselliği Sempozyumu, 0910 Mayıs 2008, Meram/KONYA (Haz. Şeref ESKİN) 189196

Uluslararası Modern Çağ ve İbn Arab Sempozyumu, 2325 Mayıs 2008,
Şişli, İSTANBUL
(Haz. Sema ÖZDEMİR) 197202

Hermenötik Bizi Neden İlgilendiriyor? Konferansı,
Burhanettin TATAR, TDV İslm Araştırmaları Merkezi Konferans Salonu, 16 Mayıs 2008, Üskdar, İSTANBUL (Haz. Özlem ÜLKER)
203207

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Halis Aydemir, Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nfi Mevl İbn Ömer,
(Haz. Emin UZ) 209213

Hseyin Hansu, Mtevatir Haber -Bilgi Değeri ve İslam Dşncesindeki Yeri-,
(Haz. Rukiye ÇALIŞKAN)
215218

M. Said Hatiboğlu, Hadis Tedkikleri-, (Haz. Esra KOCATÜRK) 219222

Muhammet Yılmaz, İbn Hacerin Hocaları Bağlamında Kadın Hadisiler,
(Haz. Meryem KÜÇÜK)
223226

Muhammed M. el-Azam, Vahyedilişinden Derlenişine Kuran Tarihi
-Eski ve Yeni Ahitle Karşılaştırmalı Bir Araştırma-
(Haz. Esra ARSLAN) 227232

Vefeyt/Obituary/

Prof. Dr. Ahmet Demirci (195215 Mart 2009),
(Haz. Arafat AYDIN)
233234

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Bursada Buhr ve Nes İczet Töreni İcr Edildi 235236

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/
237238

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
239240