İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, İhtisas Dergiciliğinin Uluslar arası Boyutu... 56

Makaleler/Articles/

Huriye MARTI, Tirmiznin Zevidi ve Sıhhat Analizi: Ktb-i Sitte Merkezli Bir Mukayese/Tirmidhis Zawāid and Analysis of its Reliability:
al-Kutub al-Sittah Centred Comparison
??

Hasan Muzaffar er-RIZZO, Dirāsa nakdiyya li-menheci İbn Hibbān fī kitbihī al-Majrūhīna min al-muhaddisīn al-duafā wa al-matrūkīn/İbn Hibbnın el-Mecrhn minel-muhaddisnid-duaf vel-metrkn
Adlı Kitabındaki Metodunun Eleştirel Analizi
??

Fatma KIZIL, Goldziherden Schachta Oryantalist Literatrde Hadis ve Snnet: Bir Okulun Yaşayan Geleneği/Hadīth and Sunnah in Orientalist Literature From Goldziher to Schacht: Living Tradition of a School ??

Yusuf SUİÇMEZ, Hadisin Gncelleştirilmesi ve Yorumun Hadisleşmesi/Updating Traditions and Transformation of Comments into Traditions ??

Ali KUZUDİŞLİ, Rivyetlerin Yapısal Analizine Giriş: İbn Sayyd ile İlgili Rivyetler Üzerine Bir Yöntem Uygulaması/Introduction to the Structural Analysis of Transmissions: Application of Method to the Transmissios on Ibn Sayyād ??

İbrahim KUTLUAY, Zeyd b. Sbite Yahudi Yazısını/Dilini Öğretme Talimatı Verilmesi İle İlgili Rivyetler Üzerine/The Analysis of Hadiths Related to the Order of Prophet Muhammad to Zayd b. Sabit to Learn Jewish Alphabet/Jewish Language, Syriac ??

Tercme/Translation/

Carl BROCKELMANN, Almanyada Oryantalistik Çalışmalar/
Die morgenländischen Studien in Deutschland
(Çev. Bekir EZER) ??

Araştırma Notları/Review Articles/

Muhammed Enes TOPGÜL, İlk Dönem Hanef Kaynaklarına Göre Eb Hanfenin Usl Anlayışında Snnet Adlı Eser Üzerine ??

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, Interview with Prof. G. H. A. Juynboll on His Scholarly Life, Latest Work and His Reflections on the Tradition of Orientalism/Prof. G. H. A. Juynboll ile İlm Hayatı, Son Eseri ve Şarkiyat Geleneğine Bakışı Üzerine ??

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ -

Snnetin Tespiti ve Dindeki Yeri Paneli, Fırat Kltr Merkezi (FKM),
25 Ekim 2008, Çemberlitaş/İSTANBUL
(Haz. Arafat AYDIN) ??

VIII. Hadis Meclisi: Gnmzde Hadis Yorumu, 1819 Temmuz 2009; Gerede/BOLU (Haz. Zeynep Şheda SAĞMAN) ??

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Adil YAVUZ, Hadislerde Mekklik ve Medenlik, (Haz. Rukiye ÇALIŞKAN) ??

Dr. Ebubekir SİFİL, Hz. Ömer ve Nebev Snnet, (Haz. Esra KOCATÜRK) ??

Casim AVCI (Editör), Son Peygamber Hz. Muhammed, (Hayatı, Şahsiyeti, İslam Dini ve Kltrndeki Yeri), (Haz. Fatma Hatice SİS) ??

Salahattin POLAT, Habil NAZLIGÜL, Sleyman DOĞANAY, Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu, (Haz. Yasemin AKTAŞ) ??

Vefeyt/Obituary/

Prof. Dr. İbrahim CANAN (Ermenek 194014 Ekim 2009),
(Haz. Fatma AKBULUT)
??

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Hadis ve Sret Araştırmaları ve Hadis ve Srete Hizmet Onur Ödlleri ??

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/
??

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
??