İÇİNDEKİLER/CONTENTS/المحتوى

Editörden/Editorial/من رئيس التحرير

İbrahim HATİBOĞLU, Akademik Dergiciliğin Devam Eşiği... ÷ 5–6

Makaleler/Articles/مقالات

Mustafa ÖZTÜRK, Kaderî Olmakla İtham Edilen Hadis Râvîleri/Hadīth Narrators Accused by Being The Followers of Fatalism (Qadariyya) ÷34

Veli ATMACA, Hadisler Çerçevesinde Tıbb-ı Nebevî’nin İnanç Boyutu Üzerine/On The Prophetic Medicine’s Dimention of Faith in the
Context of Ahādīth
÷ 35–53

Salâhuddîn el-İDLİBÎ, أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في صحيحه/Reasons for Avoidance of Imām Bukhārī’s Reports transmitted by Ca‘far es-Sādiq in his Sahīh ÷ 55– 74

Serkan DEMİR, Meşhur Hanefî Fakîhlerine ve Muhaddislere Göre Haber Türleri/The Types of Reports according to well-known Hanafī Jurists and Muhaddīths ÷ 75–97

Tercüme/Translation/ترجمة

Ulrike MITTER, Cehennem ehlinin çoğunluğu kadınlardır”: Çok Tartışılan Bir Hadisin Kısa Analizi/The Majority of the Dwellers of Hell-Fire Are Women” A Short Analysis of a Much Discuessed Hadīth (Çev. Fatma KIZIL) ÷ 99–116

Araştırma Notları/Review Articles/ملاحظات دراسية

Muhammed Enes TOPGÜL, Paradigmadan Paradigmaya: Pozitif Bilim Neden Metin Tenkidi Kriteri Olsun? ÷ 117–141

Mülâkât/Interview/حوار

İbrahim HATİBOĞLU, Prof. Dr. Salahattin POLAT ile Hayatı ve Akademik Geçmişi Üzerine… ÷ 143–170

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/ ندوات-مؤتمرات

Anadolu’da Hadis Öğretimi ve Dâru’l-Hadisler” Sempozyumu, 30 Nisan–01 Mayıs 2011, ÇANKIRI (Haz. Muhittin DÜZENLİ) ÷ 171–177

 

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/نقد كتب

Ayşe Esra ŞAHYAR, Kütüb-i Sitte’den Örneklerle Zayıf Hadis Rivâyeti (Metodolojik Anlam ve Yorum), (Haz. Ataullah ŞAHYAR) ÷ 179–180

Vefeyât/Obituary/فقداء

Talat KOÇYİĞİT (16 Ocak 1914- 16 Ağustos 2010),
(Haz. Betül YILMAZ ÖRNEK)
÷ 181–183

Hadis Dünyasından Haberler/News on Hadīth/أخبار عن عالم الحديث

Hadîs Âlimi Nûruddîn ‘Itr ile Hadîs Usûlü Tedrîsi ÷ 185–186

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/كتب وأطروحات ÷ 187–191

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
حول مجلة بحوث الحديث ÷ 193–194