İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Onuncu Yılımızı Tamamlarken... 56

Makaleler/Articles/

Fatma KIZIL, Batıda Hadis Çalışmalarında Tek Rvili Tarkler/
Single Strands in Western adīth Studies 722

Halil İbrahim KUTLAY, Hadislerin Kutsal Kitapla İrtibatı ve Ondan Etkilendiği İddialarının Ömrnn Uzamasını, Rızkının Artmasını İsteyen
Sıla-i Rahim Yapsın,
Hadisi Bağlamında Değerlendirilmesi
/Evaluation of
the claim which suggests the relation of hadīths to the Holy Book and its influence by it, within the context of the hadīth Those who seek to live long and increase their blessings (rizq) should better family ties (sıla-i rahim)
23 40

Ahmad SNOBAR, /
Reasons for Avoidance of Imām Bukhārīs Reports transmitted
by Cafar es-Sādiq in his Sahīh
4160

Aynur URALER, Hadislerle İstidll Konusunda Beyhaknin Cveynye
Yazdığı Mektup Üzerine Bir Değerlendirme
/An Appraisal of
Bayhaq
ī's Letter to Juwaynī on the Legal Authority of
Prophetic Traditions
6182

Mirza TOKPINAR, Savaşların Etkisi Bağlamında Çanakkale Savaşları Yıllarında Hadis Çalışmaları -Sırt-ı Mustakm ve Seblrreşd Dergileri Özelinde-/
Hadīth Studies during the Context of the Canakkale War Influence -Special Case of Sīrāt-i Mustakīm and Sebīlurreshād Journals-
83101

Tercme/Translation/

Harald MOTZKI, Hadis: Kaynağı ve Gelişimi/Hadīth: Origins and
Developments (Çev. Dilek TEKİN)
103140

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/-

I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu: Hadislerin Gncel Değeri,
27-28 Nisan 2012, Lefkoşe/KIBRIS
(Haz. Ömer Faruk AKPINAR)
141172

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Ahmet Tahir DAYHAN (editör), Fazlurrahmanı Doğru Anlamak,
(Haz. Hatice ÖĞÜTCÜ)
173177

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Hadis Halkaları Genişliyor 179180

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 181184

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
185186