İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Akademide Hadis Eğitimi... 56

Makaleler/Articles/

Ebubekir SİFİL, Snn Kaynaklarda Yer Alan Şanın Üstnlğ Temalı Hadislerin Metin Tenkdi ve Delleti Üzerine/On the Textual Criticism
and the Meaning Problem of the Hadīths about Shias Superiority in
the Sunnī Sources
722

Sulaiman Kamal-deen OLAWALE, A Textual Analysis of the Hadīths of Āishahs Age at the Time of Her Marriage to the Prophet Muhammad (saw)/
Hz. Âişenin Hz. Peygamberle Evlendiğindeki Yaşına Dair
Rivyetlerin Muhtev Analizi
23-34

Ahmet Tahir DAYHAN, Birgi Ulu Cami Hadisleri Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation of Hadīths in the Great Mosque of Birgi 35-59

Ataullah ŞAHYAR, Sahhul-Buhrde Mutbi Hadisler ve Mutbaatın Amaları/
Mutābi Ahādīth in Sahīh al-Bukhārī and the Purposes of Mutābaah 61-77

Tercme/Translation/

Scott C. LUCAS, Ahkm Hadisleri Nerede? İbn Ebī Şeybenin el-Musannefi Üzerine Bir Tetkik/Where are the Legal Hadīth? A Study of the Musannaf of Ibn Abī Shayba
(Çev. Merve ÇINAR)
79-102

Araştırma Notları/Review Articles/

Betl YILMAZÖRNEK, Trkiyede Hadis Usl
Alanında Hazırlanan Tezler -Bir Liste Çalışması-
103130

Mlkt/Interview/

Ayeş Esra ŞAHYAR, İsmail Ltfi Çakan ile Akademik Gemişi, Eserleri ve
Hadis İlmine Dair Dşnceleri Üzerine
131158

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/-

X. Hadis Meclisi Uluslararası İhtisas Toplantısı: Hadislerde Metin ve
Muhtev Tahlli 10-11 Aralık 2011, Üskdar, İSTANBUL
(Haz. Ayşe Nur YAMANUS) 159169

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Abdulvahap ÖZSOY Hicri I. Yzyıl Hadis Tenkid Kriterleri ve
İ
̇lgili Rivyetlerin Değerlendirilmesi (Doktora Tezi)
(Hafize YAZICI)
171173

Vefeyt/Obituary/

Robert Marston SPEIGHT
(15 Ekim 1924-19 Ocak 2011)

(Haz. Rahile YILMAZ)
175179

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

IV. Hadis ve Sret Araştırmaları ve Hadis ve Srete
Hizmet Onur Ödlleri
181182

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 183190

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
191192