İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Hadis Eğitiminin Misyonu Üzerine... 56

Makaleler/Articles/

Mehmet EFENDİOĞLU, Mutezilenin Sahbeye Dayandığı İddiasının Tahlli/
An Analysis of the Claim that Mutazila Begins in the Companions Era
721

Ebubekir SİFİL, Snn Ricl Kaynaklarındaki Boşlukların Doldurulmasında Ş Ricl Edebiyatının Önemi: Cbir el-Cuf Örneği/The Importance of Shīīte Literature for the Filling the Gaps in Sunnī Rijāl Literature:
The Case of Jābir al-Jufī
2339

Rahmiye HATİBOĞLU, Vicde Rivyet Lfızları ve Diğer Hadis Istılahlarıyla İrtibatı/Terms of Wiĝādah Riwāyah and Its Relation to other Terms of Hadīth Methodology 4174

Ataullah ŞAHYAR, Ey Fakihler Zmresi! Sizler Tabipsiniz, Bizler ise Eczacıyız! Söznn Tespiti ve Muhteva Değerlendirmesi/
A Study on the Phrase O the scholars of fiqh! Thou art Akin to
Physicians and us to Apothecaries!
75-94

Ekrem YÜCEL, Drul-hadslerin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler/
The Reasons that Prepared the Establishment of the Dār al-Hadīths
95115

Tercme/Translation/

James ROBSON, Tirmiznin Cmiinin Rivyet Tarkleri/The Transmission of Tirmidhīs Jāmi (Çev. Arafat AYDIN) 117132

Araştırma Notları/Review Articles/

Aynur URALER, Maksıdın Snnetteki Yeri ve
Hadisleri Anlamadaki Rol
133145

Mlkt/Interview/

Halil İbrahim KUTLAY, Hindistanlı Meşhur Muhaddis
Selmn en-Nedv ile Hayatı, Hint Alt Kıtası İlim
Geleneği ve Dşnceleri Üzerine
147156

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Ataullah ŞAHYAR, Ehl-i hads ve Ehl-i Rey İhtilfları
(İbn Eb Şeybe ve Eb Hanfe Örneği)
,
(Nagilan YANAR)
157161

Muhammed Abdrrezzak ESVED, el-İttichtl-musıra f
dirsetis-snnetin-nebeviyye f Mısra ve Bildiş-Şm

(Ayşe Esra ŞAHYAR)
163168

Zişan TURCAN, Hads Şerh Geleneği (Doğuşu Gelişimi
ve Dönşm)
(Kevser ÖZTÜRK)
169-172

Vefeyt/Obituary/

Albert Kenneth CRAGG
(8 Mart 1913-13 Kasım 2012)
(Haz. Fatma KIZIL) 173176

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

VI. Hadis ve Sret Araştırmaları ve
Hadis ve Srete Hizmet Onur Ödlleri
177178

Sahn-ı Semn İslm İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezinde
Mişktl-Mesbh Tedrstı
179180

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 181188

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
189190