İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Hadis İlmi Mrsı Üzerine... 56

Makaleler/Articles/

Arafat AYDIN, Sahh-i Buhr Nshalarına Dair Yeni Bulgular II:
es-Sagn Nshası ve Trkiye Ktphanelerindeki Yazmaları
/
Some New Findings on Manuscript Copies of Sahīh al-Bukhārī II:
Radī al-Dīn al-Saghānīs Edition and Related
Manuscript Copies in Libraries of Turkey
750

Muhammet BEYLER, /
: /Experience of Teaching
Islamic Sciences in Arabic
at the Faculties of Theology/Islamic Sciences
in Turkey: The Case of Hadīth Curriculum
5173

Veli ABA, el-Hatb el-Bağddnin Muhtev ve Istılahları Bağlamında
Hadis Uslne Etkisi
/al-Khatīb al-Bagdādīs Effect in Hadīth
Methodology: in Terms of Contents and Terms
7598

Nejla HACIOĞLU, Osmanlı Döneminde Neşredilmiş Trke Hadis
Eserleri Üzerine
/On the Publication of Hadīth Books Written
in Turkish During the Ottoman Period 99115

Tercme/Translation/

Muvaffak b. Abdullh b. ABDULKÂDİR, Rivyetler Arası İhtilfların
Metinlerin Tevski ve Zabtına Etkisi
/
(Çev. Smeyye Şehide SAĞIR)
117148

Araştırma Notları/Review Articles/

Ayşe Nur YAMANUS, Hadislerde Görlen İhtilfın
Muhtelifl-Hads İlmi Çerevesinde Giderilmesi:
Seferde Oru Meselesi Örneği
149163

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Mahmut Esat ERKAYA, Hanef Fakihlerin Zayıf Hadisle
Hkm Verme Gerekeleri (el-Hidye Örneği)
,
(Nagihan EMİROĞLU)
165170

Ebubekir SİFİL, Muvatta Nshaları Muhteva Analizi
(Kevser ÖZTÜRK)
171173

Vefeyt/Obituary/

Patricia CRONE
(28 Mart 1945-11 Temmuz 2015)
(Haz. Hatice Nur DALKILIÇ)
175179

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Trkiyede Tm Yönleri ile Siyer Çalışmaları 181182

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 183188

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
189190