İÇİNDEKİLER/CONTENTS/

Editörden/Editorial/

İbrahim HATİBOĞLU, Usl Birikiminin Değeri Üzerine... 56

Makaleler/Articles/

Serkan DEMİR, Eb Ysuf ve Şeybnnin el-Âsrlarında
Sebeb-i Vrd Bilgilerinin Kullanımı Üzerine
/
On the Use of asbāb al-wurūd Knowledge by Abū Yūsuf
and Shaybānī in Their Asārs
735

Halil KAYA, Gazzlde Haber ve Hadis Kavramları/
The Term Hadīth and Khabar in Gazzālīs Thought 3756

Hasen el-HATTÂF,
/Features of up-to-date Industry in the
book entitled Umdah al-Qārī Sharh Sahīh al-Bukhārī
by Badr al-dīn al-Ainī
5775

Yusuf SUİÇMEZ, Hanef Fıkıh Usl ve Hadis Uslne Göre
Manev İnkıt ve İttisl
/The Concept of Spiritual
Connection and Disconnection According to the
Hanafī Fiqh and Hadīth Methodology
7794

Tercme/Translation/

İbnl-Kaysern el-MAKDİSÎ, Ktb-i Sitte Musanniflerinin
Hadis Kabul Şartları
/ :

(Çev. Selahattin YILDIRIM) 95104

Araştırma Notları/Review Articles/

Ayşe Esra ŞAHYAR, Safer Ayına Dair Uğursuzluk
Telkkisi ve Kaynakları
105113

Mlkt/Interview/

İbrahim HATİBOĞLU, Ramazan Ayvallı İle Hayatı
ve Faaliyetleri Üzerine
115145

Sempozyum-Konferans/Symposium-Conference/-

V. Hadis İhtisas Toplantısı: Trkiyede Hadis Algısı Çalıştayı,
11-13 Kasım 2016 YOZGAT (Haz. Safiye İNCEYILMAZ)
147155

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/

Nreddn ITR, Menhecn-nakd f ulmil-hads,
(Zeynep POLAT)
157162

Muhammed Thir el-CEVÂBÎ, Cuhdul-muhaddisn
f nakdi metnil-hadsin-Nebeviyyiş-Şerf

(Abudusalamu TEKLİMAKAN)
163167

Mirza TOKPUNAR, Abdrrezzk b. Hemmm ve Musannefi,
(Serap USLU)
169173

Vefeyt/Obituary/

Vehbe b. Mustafa ez-Zuhayl (1350-1436/1932-2015)
(Haz. Osman Sad HOURAN)
175178

Hadis Dnyasından Haberler/News on Hadīth/

Gözmzn Nru Efendimizin İzinde:
Onu ve Sözlerini Anlamak
179180

Kitaplar-Tezler/Books and Thesis/ 181186

Hadis Tetkikleri Dergisi Hakkında/About Journal of Hadith Studies/
187188